Uslovi korišćenja

Datum poslednje izmene, 25.01.2024.

1.  PRIHVATANJE USLOVA KORIŠĆENJA

1.1. Korišćenjem sajta najmentor.com i povezane aplikacije (u daljem tekstu: Platforma, NajMentor platforma), korisnik Platforme potvrđuje da je upoznat i saglasan sa odredbama i uslovima navedenim u daljem tekstu koji su obavezujući.

1.2. Ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi) se primenjuju kao i bilo koji drugi ugovor u pisanoj formi, a zaključuju se između: a) LearnLink DOO Beograd, kompanije koja je vlasnik i lice koje upravlja NajMentor platformom (u daljem tekstu: NajMentor), sa sedištem u Srbiji, Beograd, sa matičnim brojem 21917770 i PIB-om 113713137 i b) Svakog pojedinačnog posetioca i/ili korisnika Platforme i njenih funkcionalnosti (u daljem tekstu: Korisnik).

1.4. NajMentor zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ove Uslove i neće snositi odgovornost za bilo kakve posledice koje bi mogle da proizađu iz takve promene. Izmene Uslova stupaju na snagu od dana kad su napravljene izmene na sajtu.

2. OPIS USLUGA

2.1. Korisnici i lica registrovana kao nastavnici (u daljem tekstu: Nastavnik) mogu organizovati onlajn video časove (u daljem tekstu: časovi, video časovi) putem Platforme. Sve osobe koje žele da nude časove putem Platforme moraju se registrovati kao Nastavnici. Ove osobe ne moraju da budu školski nastavnici. Ako usluge koje Nastavnici nude preko Platforme podležu plaćanju, to će biti izričito i jasno naznačeno.

2.2. NajMentor upravlja Platformom i omogućava međusobnu komunikaciju i organizaciju predavanja između Nastavnika i Korisnike platforme.

2.3. NajMentor takođe može da pruža druge usluge preko Platforme (npr. razgovor o domaćim zadacima, besplatan probni čas ili konsultacije). Međutim, NajMentor nije u obavezi da takve ponude učini dostupnim.

3. REGISTRACIJA, SAGLASNOST PRAVNOG ZASTUPNIKA

3.1. Za korišćenje Platforme potrebna je odgovarajuća registracija. Tokom registracije na Platformu, Korisnik je saglasan sa validnošću ovih Uslova. Korišćenje Platforme kao Korisnika ili Nastavnika rezervisano je za registrovana lica. Registracija je besplatna.

3.2. Prilikom registracije, Korisnik je dužan da sve podatke dostavi u potpunosti i istinito i da ih odmah ažurira u slučaju bilo kakvih promena. Ne postoji pravo na registraciju na Platformu. NajMentor zadržava pravo da odbije registraciju osobe kao Korisnika bez navođenja razloga ili da isključi već registrovane Korisnike iz korišćenja Platforme bez navođenja razloga. NajMentor će refundirati svaki kredit koji je kupljen i još nije potrošen u trenutku isključenja isključenom korisniku. Da bi izvršio ovu uplatu, NajMentor će koristiti isto sredstvo plaćanja koje je Korisnik prvobitno koristio za kupovinu kredita.

3.3. Registracija na Platformi je moguća bez obzira na godine. Međutim, da bi koristili usluge koje se naplaćuju (video časove) preko Platforme, Korisnici moraju imati najmanje 14 godina, a Nastavnici najmanje 18 godina. Ako Korisnik ili Nastavnik još nije dostigao odgovarajuću minimalnu starost, potrebna je prethodna saglasnost zakonskog zastupnika te osobe.

3.4. NajMentor će korisniku omogućiti pristup Platformi slanjem pristupnih podataka na e-mail adresu koji je korisnik naveo i kreiranjem ličnog korisničkog naloga. S tim u vezi, Korisnik je dužan da NajMentor-u (info@najmentor.com) dostavi e-mail adresu na koju se mogu slati dokumenti Korisniku. Ako se ova e-mail adresa promeni, Korisnik mora odmah obavestiti NajMentor unošenjem nove e-mail adrese.

4. KUPOVINA VIDEO ČASOVA

4.1. Časovi se mogu kupiti pojedinačno i u obliku različitih paketa časova koje Korisnik koristi u određenom vremenskom periodu. Cene različitih paketa mogu varirati u zavisnosti od broja časova i vremenskog perioda predviđenog za potrošnju časova. Kupljeni krediti se moraju potrošiti u periodu od godinu dana od dana kupovine kredita.

4.2. Odgovarajuće aktuelne cene su objavljene na Platformi. NajMentor zadržava pravo da promeni cene u bilo kom trenutku. Takve promene se odnose samo na časove/pakete kupljene nakon takve promene.

4.3. Plaćanje kredita za video časove se vrši (delimično ili u potpunosti) unapred i/ili u mesečnim ratama preko izabranog provajdera plaćanja.

5. PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA

5.1. Korisnik je saglasan da kada koristi video časove preko Platforme NajMentor može odbiti jedan kredit (tj. jedan čas) od korisnikovog stanja i pripisati Nastavniku. Ako kredit istekne jer ga Korisnik ne koristi u vremenskom periodu predviđenom za ovu svrhu, on će takođe biti odbijen sa korisničkog naloga.

5.2. Korisnik ima mogućnost da kreira zahtev za pomeranje termina do 120 min pre video časa koji je već dogovoren sa Nastavnikom. Pod uslovom da Nastavnik to prihvati najmanje 30 minuta pre početka nastave, Korisnik će biti automatski pomeren za novoizabrani datum besplatno. Treba napomenuti da je svaki Nastavnik slobodan da dogovori sopstvene termine sa Korisnikom za najnovije moguće pomeranje, besplatno. Ograničenje koje je postavio NajMentor je 30 minuta pre nego što je čas trebalo da počne. U slučaju otkazivanja ili pomeranja termina koji nije u skladu sa gore navedenim propisima, kao i u slučaju nedolaska Korisnika, NajMentor zadržava pravo da odbije jedan čas od kreditnog stanja Korisnika na ime i za račun Nastavnika.

5.3. Korisnik se obavezuje da čuva u tajnosti podatke za pristupanje svom nalogu na Platformi koje je dostavio NajMentor. Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti koje proizilaze iz njegovog korisničkog naloga.

5.4. Korisnik se obavezuje da će odmah obavestiti NajMentor-a ako postoji sumnja na neovlašćeno korišćenje njegovog korisničkog naloga. Ako postoji sumnja na neovlašćeno korišćenje korisničkog naloga ili ako Korisnik prekrši važeće zakonske propise ili ove Uslove, NajMentor zadržava pravo da blokira korisnički nalog.

6. INFORMACIJE O NASTAVNICIMA

6.1. Prilikom registracije, Nastavnici navode u kojim oblastima (npr. školskim predmetima) žele da nude video časove.

6.2. Dostupnost Nastavnika je isključivo zasnovana na vremenu koje su oni sami naznačili na Platformi.

6.3. Između Natavnika i NajMentor-a ne postoji radni odnos. Predavači ne podležu uputstvima NajMentor-a i deluju samostalno kada drže video časove. Takođe nisu ovlašćeni da zastupaju NajMentor-a u pravnim transakcijama.

7. UPOTREBA PLATFORME

7.1. NajMentor će učiniti Platformu dostupnom za korišćenje 24/7. Međutim, ne postoji procedura koja može garantovati da je softver bez grešaka na osnovu trenutnog stanja tehnologije. NajMentor stoga ne garantuje da je softver na kome se Platforma zasniva u potpunosti bez grešaka i da neće biti zastoja Platforme. Štaviše, Platforma može biti privremeno nedostupna zbog radova na održavanju. NajMentor će blagovremeno objaviti planirane radove na održavanju Platforme. Međutim, NajMentor nije u obavezi da ažurira Platformu.

7.2. Platforma i osnovni softver su zaštićeni autorskim pravima i ne mogu se koristiti ili menjati van dogovorenih prava korišćenja bez prethodne pismene saglasnosti NajMentor-a. Isto tako, dizajn Platforme, a posebno sadržaj koji se nalazi na Platformi (npr. baze podataka, fotografije, slike, logotipi, video zapisi, tekstovi, grafike, itd.) su zaštićeni autorskim pravima ili podležu drugim zakonima za zaštitu intelektualne svojine i , osim ako nije drugačije naznačeno, NajMentor ima pravo na njih.

7.3. NajMentor može učiniti da platforma bude interaktivna. Ovo Korisnicima i Nastavnicima daje priliku da jedni druge ocene i napišu svoje komentare. NajMentor ne proverava da li su recenzije potencijalno neosnovane ili obmanjujuće. Korisnici se obavezuju da će u ocenama dati samo istinite informacije i da će se pridržavati zakonskih propisa kao i ovih Uslova.

7.4. NajMentor zadržava pravo da izbriše recenzije ili drugi sadržaj u celini ili delimično, posebno ako sadrže nezakonit sadržaj.

7.5. Korisnik izričito potvrđuje i slaže se da je posebno, ali ne isključivo, zabranjeno deljenje sledećeg sadržaja putem Platforme:
a. rasistički, pornografski, uvredljivi, vulgarni, nasilni, omalovažavajući i nemoralni sadržaji;
b. uvredljivi, uvredljivi komentari ili pretnje drugim korisnicima, mentorima ili trećim licima;
c. sadržaji koji narušavaju ili ugrožavaju decu ili mlade u njihovom razvoju ili vaspitanju ili kojima se povređuje ljudsko dostojanstvo ili drugi zakonom zaštićeni interesi;
d. sadržaj koji druge može navesti na krivična ili druga nemoralna dela;
e. kopirani sadržaj na koji Nastavnik nema prava ili koji je obezbedilo drugo registrovano lice;
f. sadržaj koji predstavlja bezbednosni rizik, kao što su virusi;
g. slanje neželjenih reklamnih poruka i drugih neželjenih poruka drugim Korisnicima, Nastavnicima ili trećim licima ili postavljanje linkova ka eksternim stranicama;

7.6. Korisnik daje NajMentor-u besplatno, neekskluzivno, trajno i neograničeno pravo na korišćenje, uređivanje, kopiranje i deljenje recenzija, fotografija, grafika, tekstova i video zapisa postavljenih na Platformi i za oglašavanje Platforme.

7.7. Upotreba alata za analizu podataka sadržaja Platforme nije dozvoljena.

7.8. NajMentor ima pravo da u bilo kom trenutku ograniči ili potpuno obustavi usluge koje se nude preko Platforme bez navođenja razloga. Značajne promene ili ograničenja ponuđenih usluga biće blagovremeno objavljene na Platformi.

7.9. Ograničenje ili ukidanje usluga koje nudi NajMentor ne menja ove Uslove. NajMentor može da menja samo Uslove u skladu sa procedurom predviđenom u odeljku 1.3.

8. GARANCIJA

8.1. Odnos između Korisnika i NajMentor-a je regulisan Zakonom o potrošačima.

8.2. Ukoliko Nastavnik nije ispunio očekivanja Korisnika (npr. nedolazak ili kasni dolazak Nastavnika, nedostatak stručne osposobljenosti, neodgovarajući tretman prema Korisniku), Korisnik može da opravda žalbu na info@najmentor.com. NajMentor može proveriti kvalitet video časova u takvim slučajevima i pokušati da posreduje između Korisnika i Nastavnika. Korisnik i Nastavnik se slažu da će NajMentor imati konačnu reč o postojanju i iznosu potraživanja za povraćaj kredita. Ako NajMentor smatra da je žalba Korisnika opravdana, kredit koji je već prebačen na stanje nastavnika (po osnovu časova koji su sporni) biće oduzet od kreditnog stanja nastavnika i vraćen na stanje Korisnika. U tom slučaju, NajMentor će naći zamenskog Nastavnika. Ako NajMentor ne uspe da nađe zamenskog Nastavnika, Korisniku će biti vraćen iznos novca koji odgovara broju kredita koji je preostao na njegovom stanju, po ceni koju je Korisnik prvobitno i platio za njih.

9. ODGOVORNOST

9.1. NajMentor snosi odgovornost, bez obzira na pravni osnov, samo ako je šteta prouzrokovana preko NajMentor-a kao rezultat grubog nemara ili namere. NajMentor-ova odgovornost za blagi nemar je isključena - osim za ličnu povredu.

9.2. NajMentor ne preuzima nikakvu odgovornost za ispunjenje obaveza Nastavnika prema Korisnicima. Konkretno, NajMentor nije odgovoran za dostupnost Nastavnika ili za bilo kakvu štetu nastalu od strane Korisnika.. U pogledu nadoknade kredita koji se koristi za video čas, Korisnik mora da postupi u skladu sa tačkom 8.2. Svi zahtevi izvan ovoga moraju se uputiti direktno odgovarajućem Nastavniku.

9.3. NajMentor neće biti odgovoran za sadržaj koji Korisnici ili Nastavnici pružaju na Platformi ili sadržaj veb sajtova na koje je NajMentor povezan. Takvi linkovi koji vode na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za Vas radi lakšeg snalaženja na internetu i bržem pristupu takvim veb sajtovima, i NajMentor ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Za nezakonit, netačan ili nekompletan sadržaj, a posebno za štetu nastalu upotrebom ili neupotrebom takvih informacija, isključivo je odgovoran provajder sajta na koji je NajMentor povezan.

9.4. Platforma može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, a zbog redovnog održavanja sistema ili u slučaju njegovog unapređenja. O privremenoj ili ograničenoj dostupnosti Platforme, NajMentor će blagovremeno obavestiti Korisnike, putem objave na svojim internet stranicama, društvenim mrežama ili na drugi pogodan način.

9.5. NajMentor zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa svoje Platforme, kao i usluga koje pruža, i sadržaja, bez prethodnog ili naknadnog odobrenja ili obaveštenja, vodeći se dobrim poslovnim običajima, a naročito radi očuvanja integriteta Platforme, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.

10. OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI KORISNIKA

10.1. U slučaju bilo kakvog spora u kojem bi bila utvrđena odgovornost NajMentor-a od strane drugih lica, uključujući ali ne ograničavajući se na bilo kakav vid potraživanja od strane navedenih lica u sudskim ili vansudskim postupcima, Korisnik se obavezuje da će obešteti NajMentor-a. Obeštećenje se odnosi i na bilo koju kaznu, naknadu štete i troškove zastupanja.

11. POLITIKA POVRAĆAJA NOVCA


11.1. U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije, pročitajte smernice za povraćaj novca:

11.2. Pojedinačni časovi: Ukoliko niste zadovoljni kvalitetom pojedinačnog časa, imate pravo da zahtevate povraćaj novca u roku od 14 dana od održanog časa.

11.3. Paketi od 10: U slučaju da ste kupili paket od 10 časova i odlučite da prekinete sa korišćenjem naše usluge, imate pravo na povraćaj novca u roku od 14 dana od datuma kupovine paketa. Ukoliko je već održano više od 2 časa iz paketa, povraćaj novca će biti proporcionalan broju neiskorišćenih časova.

11.4. Paketi od 30 časova: Za pakete od 30 časova, imate pravo na povraćaj novca u roku od 30 dana od datuma kupovine paketa. Ukoliko je već održano više od 5 časova iz paketa, povraćaj novca će biti proporcionalan broju preostalih neiskorišćenih časova.

11.5. Proces povraćaja novca: Kako bismo obradili Vaš zahtev za povraćaj novca, molimo Vas da nas kontaktirate putem email adrese info@najmentor.com sa informacijama o Vašem zahtevu i razlogu zahteva za povraćaj novca. Po prijemu Vašeg zahteva, mi ćemo ga razmotriti u skladu sa zakonskim smernicama i kontaktirati Vas u što kraćem roku.

Napomena: Molimo Vas imajte u vidu da se u slučaju kršenja naših pravila i uslova korišćenja tokom časova, pravo na povraćaj novca može biti ograničeno ili u potpunosti poništeno. Molimo Vas da se upoznate sa kompletnim uslovima i odredbama naše politike povraćaja novca, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije. Za dodatna pitanja ili nejasnoće, slobodno kontaktirajte sa nama.

12. UGOVORNI ODNOSI

12.1. Ugovorni odnos između NajMentor-a i odgovarajućeg Korisnika u vezi sa korišćenjem Platforme počinje uspešnom registracijom Korisnika na Platformi. I Korisnik i NajMentor imaju pravo da prekinu ovaj ugovorni odnos (u vezi sa korišćenjem Platforme) u bilo kom trenutku sa trenutnim dejstvom, u kom slučaju registracija kao korisnika mora biti izbrisana.

13. ZAVRŠNE ODREDBE

13.1. Ukoliko bilo koja odredba ovih Uslova jeste ili postane zakonski nevažeća ili neizvršiva, to neće uticati na validnost ili izvršivost svih ostalih odredbi Uslova.

13.2. Na ove Uslove i na Vaše korišćenje Platforme primenjuje se pravo Republike Srbije. U slučaju bilo kakvog nesporazuma Korisnik i NajMentor će pokušati da spor reše mirnim putem. Ukoliko to ne bude moguće, za rešavanje svih sporova u vezi sa korišćenjem Platforme biće nadležan sud u Beogradu.