Politika privatnosti

Datum poslednje izmene, 25.01.2024

1. UVOD

1.1. Cilj ove Politike privatnosti jeste da Vas obavestimo o tome koje podatke o ličnosti prikupljamo o Vama kada posećujete naš sajt i aplikaciju (u daljem tekstu: Sajt, Platforma), kako koristimo te podatke, kao i da Vam pružimo druge bitne informacije u vezi obradom Vaših podataka i pravima koja Vam s tim u vezi pripadaju. 

1.2. NajMentor je pravno lice koji upravlja Platformom i određuje svrhu i način na koji se obrađuju Vaši podaci o ličnosti, zbog čega ima svojstvo rukovaoca podacima o ličnosti i odgovorno je za njihovu obradu. Sve naše aktivnosti u vezi prikupljanja i obrade Vaših ličnih podataka su u potpunosti usklađene sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon) i drugim primenljivim propisima Republike Srbije. Vaše podatke obrađujemo isključivo u legitimne svrhe, na srazmeran način i uz primenu svih razumnih mera zaštite, kako je u nastavku detaljnije objašnjeno, i iste ni na koji način ne prodajemo niti na drugi način činimo dostupnim bilo kom trećem licu u suprotnosti sa Zakonom.

1.3. Registracijom vašeg naloga i/ili pristupom Platformi smatra se da ste upoznati sa ovom Politikom privatnosti, uključujući i dodatne akte i pravilnike na koje se u njoj referiše, i da je u potpunosti razumete. Ukoliko ne razumete bilo koji aspekt ove Politike privatnosti, slobodno nas kontaktirajte na e-mail info@najmentor.com. U slučaju da imate primedbe na ovu Politiku privatnosti ili se ne slažete sa njenom sadržinom, molimo Vas da odmah prestanete sa korišćenjem Platforme. Vaše korišćenje Platforme je regulisano Uslovima korišćenja, pa preporučujemo da pažljivo pročitate i taj dokument.

1.4. Rukovalac zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ovu Politiku privatnosti. Izmene Politike privatnosti stupaju na snagu 5 radnih dana nakon njihovog objavljivanja na Sajtu, odnosno Platformi.

2. ŠTA SU PODACI O LIČNOSTI I KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO O VAMA?

2.1. Najkraće rečeno, podaci o ličnosti su sve informacije koje se odnose na vas kao fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno (na primer, vaše ime i prezime, fotografija, e-mail adresa itd). Ukoliko obrađujemo bilo koje vaše podatke na anonimizovan način, tj. u takvom obliku na osnovu kojeg ih ne možemo povezati sa vama kao licem čiji je identitet određen ili odrediv, na takvu obradu se ne primenjuju odredbe ove Politike privatnosti i Zakona. Mi prikupljamo dve grupe vaših podataka o ličnosti preko našeg Sajta i Platforme:

2.2. Podaci vezani za vaše korišćenje Sajta. Kada posetioci dođu na naš Sajt, mi možemo da pratimo, prikupljamo i objedinjujemo podatke koji između ostalog ukazuju na to koje su stranice našeg Sajta bile posećene, redosled i vreme njihovog posećivanja i linkove na koje su posetioci kliknuli. Takođe prikupljamo informacije iz URL-ova sa kojih ste posetili Sajt, uključujući npr. vašu IP adresu, operativni sistem i pretraživač koji koristite, a možemo biti u mogućnosti da na osnovu njih odredimo i vašeg pružaoca internet usluga i okvirnu geografsku lokaciju sa koje ste pristupili našem sajtu. Isto tako, koristimo (ili možemo da koristimo) i kolačiće (cookies) kada posećujete naš Sajt. Za više informacija o našoj upotrebi kolačića, molimo vas pogledajte našu Politiku o kolačićima. Ukoliko niste registrovali svoj nalog na našoj Platformi, prilikom vaših poseta nećemo biti u mogućnosti da prikupljamo Vaše ime i prezime ili druge podatke putem kojih bismo mogli da neposredno utvrdimo Vaš identitet, ali ne možemo u potpunosti isključiti mogućnost da bi Vaš identitet mogao biti posredno odrediv ukrštanjem i analizom prethodno navedenih podataka.

2.3. Lični podaci koje prikupljamo direktno od vas. Kada se registrujete na Platformu, mi o Vama prikupljamo ili možemo da prikupljamo (pored prethodno navedenih) i sledeće vrste ličnih podataka:

 • ime i prezime;
 • e-mail adresa;
 • korisničko ime i lozinka za pristup Platformi (šifrovana);
 • link i javno dostupne podatke LinkedIn naloga korisnika;
 • datum rođenja;
 • prebivalište;
 • podatke navedene pod 2.1;
 • prebivalište;
 • poruke, tekstove, materijale, audio i video snimke i druge informacije koje odlučite da navedete u okviru svog naloga (npr. zanimanje, stručna sprema, podaci o obrazovanju, interesovanjima i sl.), kao i sadržaj koji postavite na Platformu ili razmenjujete sa drugim korisnicima (uključujući i komunikaciju);
 • vrste sadržaja koje pratite i vaše aktivnosti u okviru Platforme, uključujući postove, linkove, komentare, predavanja, međusobnu razmenu znanja, iskustava i poruka sa drugim korisnicima putem Platforme, kao i informacije o vašem učešću na istim, vaš feedback s tim u vezi i izveštaj o Vašem progresu;
 • podatke koje navedete prilikom obraćanja Rukovaocu putem mejla ili u bilo kom drugom obliku, popunjavanja opcionih upitnika, u porukama koje razmenjujete u našim forumima i komentarima koje ostavljate na pojedine vesti ili druge sadržaje, prijave za primanje marketinških materijala, preferencije koje prihvatite da sa nama podelite.

2.4. Zavisno od svrhe zbog koje se obrađuju, neki od vaših ličnih podataka će u pojedinim situacijama biti korišćeni kao anonimizovani podaci, kako bi se vršila unapređenja Platforme. Vaše lične podatke možemo dakle da prikupljamo kako direktno od vas, tako i prilikom Vaše posete Sajtu. U razumnim slučajevima, po našoj slobodnoj oceni, možemo od Vas zatražiti dodatne dokaze radi provere Vašeg identiteta uvidom u vašu fotografije ili lični identifikacioni dokument ili na neki drugi prikladan način.

3. U KOJE SVRHE KORISTIMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI

3.1. Budući da je korišćenje Sajta besplatno za krajnje korisnike koji su fizička lica, funkcionisanje samog Sajta i drugih proizvoda dostupnih na njemu će biti omogućeno transparentnom i jasnom upotrebom anonimizovanih podataka korisnika radi razvoja odgovarajućih poslovnih modela u budućnosti (poput personalizovanog prikazivanja informativnih i obrazovnih sadržaja ili personalizovanog prikazivanja oglasa).

3.2. Vaše lične podatke vezane za korišćenje Sajta (navedene u okviru 2.1.) obrađujemo kako bismo omogućili funkcionisanje Sajta i pružili vam što kvalitetniju uslugu, uključujući i personalizaciju sadržaja, i to činimo između ostalog putem statističke analize agregatnog broja i predmeta poseta korisnika Sajta i sl, kao i da bismo mogli da otkrijemo i uklonimo greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem i korišćenjem Sajta, uključujući i odgovaranje na Vaše eventualne upite.

3.3. Takođe, vaše lične podatke (uključujući one navedene u okviru 2.4.) prikupljamo i obrađujemo kako bismo Vam omogućili da registrujete svoj nalog, pretražujete i koristite sadržaje i usluge koje nudi Platforma.

3.4. Vaše lične podatke možemo da obrađujemo i radi sprečavanja, istraživanja i sankcionisanja zloupotreba i prijavljivanja povreda propisa, uključujući naročito onih koje se odnose neovlašćeno korišćenje korisničkog naloga ili drugih oblika povrede Uslova korišćenja i primenljivih propisa, radi zaštite naših prava i interesa i prava i interesa naših Korisnika, kao i radi očuvanja funkcionalnosti i bezbednosti Platforme i integriteta sadržaja.

3.5. Dodatno, vaše lične podatke možemo koristiti i kako bismo vam slali obaveštenja o našim aktivnostima i novostima u vidu newsletter-a, kao i radi slanja oglasnih, servisnih i obaveštajnih poruka na vaš e-mail ili njihovog postavljanja na Platformu, uključujući i povezano profilisanje u skladu sa vašim preferencijama, u kom slučaju ćemo od Vas pribaviti prethodnu saglasnost.

3.6. Konačno, vaše lične podatke možemo da obrađujemo i radi razvoja dodatnih proizvoda dostupnih na Platformi, kako bismo Vam obezbedili adekvatno korišćenje tih proizvoda i dodatnih usluga i sadržaja koji su u skladu sa gore navedenim svrhama, o kojima ćete detaljnije biti obavešteni kad god takav novi proizvod, usluga ili sadržaj postane dostupan na Platformi.

4. KOJI JE PRAVNI OSNOV ZA OBRADU VAŠIH PODATAKA?

4.1. Obradu ličnih podataka u gore navedene svrhe baziramo na sledećim pravnim osnovima, zavisno od svrhe obrade i konteksta u kojem se ona vrši:

 • izvršenje ugovora zaključenog sa vama (npr. u pogledu obrade otvaranja naloga na Sajtu i omogućavanja funkcionisanja i korišćenja sadržaja sajta, obezbeđenja izvršenja obaveza predviđenih Uslovima korišćenja ili drugim ugovorom koji sa nama zaključite, itd.);
 • poštovanje naših pravnih obaveza (npr. izvršavanje zakonskih obaveza u pogledu prijavljivanja povreda propisa i postupanja po zahtevima nadležnih organa u skladu sa zakonom);
 • ostvarivanje naših legitimnih interesa (i legitimnih interesa naših Korisnika), osim ako nad tim interesima pretežu vaši interesi ili osnovna prava i slobode. Naši legitimni interesi obuhvataju npr. vođenje i unapređenje našeg poslovanja, administriranje Sajta i pružanje naših usluga, uspostavljanje i negovanje odnosa sa Korisnicima, vršenje statističkih i drugih istraživanja, sprovođenje marketinških aktivnosti, sprečavanja zloupotreba, razvoj i nuđenje novih proizvoda i usluga i njihovo prilagođavanje vašim preferencijama i potrebama, i sl;
 • vaš pristanak (npr. u slučaju da se opredelite da primate naš newsletter-a ili druge oglasne poruka od nas, ili pristanete na korišćenje marketinških kolačića).

5. GDE I KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE?

5.1. Lične podatke čuvamo na serverima u Evropskoj Uniji i ne iznosimo ih u bilo koju drugu državu (sa izuzetkom Republike Srbije). Imajući u vidu našu posvećenost poštovanju Zakona i njegovih načela, uključujući i načelo ograničenja čuvanja podataka, Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je nužno potrebno da bi se ostvarila konkretna svrha obrade, osim ako su drugačiji rokovi predviđeni odgovarajućim propisima. Kriterijumi za određivanje perioda čuvanja ličnih podataka uključuju: (i) trajanje vašeg ugovornog odnosa sa nama; (ii) postojanje zakonske obaveze koju smo u svojstvu rukovaoca dužni da poštujemo; i (iii) okolnosti da li je zadržavanje preporučljivo u smislu našeg pravnog položaja i zaštite naših prava i interesa (npr. čuvanje podataka u rokovima zastarelosti ili prekluzije za pokretanje i/ili vođenje sporova).

5.2. U slučajevima kada je Vaš pristanak pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka, a Vi odlučite da taj pristanak opozovete u bilo kom trenutku, prestaćemo sa svakom daljom obradom Vaših ličnih podataka nakon tog opoziva, osim ukoliko za njihovu obradu postoji neki drugi pravni osnov. Imajte svakako u vidu da opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade ličnih podataka koja je vršena pre opoziva, kao i da postoji mogućnost da prestanak obrade utiče na funkcionalnost naloga Korisnika i njegovu mogućnost da koristi sve funkcije Platforme.

6. KO MOŽE DA PRISTUPA VAŠIM LIČNIM PODACIMA?

6.1. Kada su u pitanju neanonimizovani lični podaci, pristup njima mogu imati samo lica ovlašćena od strane Rukovaoca za administraciju Sajta kada je u pitanju obrazovni rad sa korisnicima ili nužno osiguranje bezbednog i pravilnog funkcionisanja sadržaja. Potvrda realnog identiteta je sastavni deo procesa registracije, i smatraće se da korisnici daju pristanak sa načinom pristupa ličnih podataka prilikom upoznavanja sa Politikom privatnosti i drugim politikama Sajta. Ta ista lica mogu radi obrazovnog rada sa korisnicima takve podatke deliti sa trećim korisnicima u slučaju potrebe zarad realizacije obrazovnog rada i tako da Korisnici unapred dobijaju informaciju o tome i daju pristanak. Pristup vašim podacima mogu imati i treća lica koja mi angažujemo kako bi nam pružila određene usluge, kao što je na primer održavanje Sajta, čuvanje podataka itd, i koji u tom slučaju postupaju u svojstvu obrađivača ličnih podataka. Sa svakim takvim obrađivačem zaključujemo poseban ugovor o obradi ličnih podataka kojim regulišemo međusobna prava i obaveza u skladu sa Zakonom, čime obezbeđujemo da se Vaši podaci obrađuju na siguran način, u skladu sa našim instrukcijama i isključivo u svrhe i pod uslovima navedenim u ovoj Politici privatnosti.

6.2. Pristup vašim ličnim podacima u određenim slučajevima mogu imati i:

 • nadležni državni organi, organizacije ili ustanove, kao što su sudovi, policija, tužilaštvo, nadležne inspekcije itd, ukoliko u okviru svojih zakonskih ovlašćenja to zatraže od nas, kao i radi ostvarivanja naših ili odbrane od tuđih pravnih zahteva, iniciranja istraga mogućih povreda primenljivih propisa, ili zaštite naše imovine i bezbednosti (kao i imovine i bezbednosti naših zaposlenih, korisnika i partnera);
 • potencijalni kupci udela u Rukovaocu ili dela poslovanja Rukovaoca, ili lica sa kojima Rukovalac razmatra bilo koji joint venture ili drugi zajednički projekat, spajanje, pripajanje ili drugu statusnu promenu, ali samo u meri u kojoj je to neophodno radi ostvarenja takve svrhe.
 • ostvarivanje naših legitimnih interesa (i legitimnih interesa naših Korisnika), osim ako nad tim interesima pretežu vaši interesi ili osnovna prava i slobode. Naši legitimni interesi obuhvataju npr. vođenje i unapređenje našeg poslovanja, administriranje Sajta i pružanje naših usluga, uspostavljanje i negovanje odnosa sa Korisnicima, vršenje statističkih i drugih istraživanja, sprovođenje marketinških aktivnosti, sprečavanja zloupotreba, razvoj i nuđenje novih proizvoda i usluga i njihovo prilagođavanje vašim preferencijama i potrebama, i sl;
 • vaš pristanak (npr. u slučaju da se opredelite da primate naš newsletter-a ili druge oglasne poruka od nas, ili pristanete na korišćenje marketinških kolačića).

Gore navedena povezana pravna lica, partneri i treća lica će se po pravilu nalaziti u Republici Srbiji ili u državama članicama Evropske Unije. Ukoliko u konkretnom slučaju iznosimo podatke u neku od država koja ne obezbeđuje primereni nivo zaštite u skladu sa Zakonom (što obuhvata većinu država izvan Evrope), uvek ćemo obezbediti odgovarajuće mere zaštite vaših podataka primenom Zakonom predviđenih mehanizama (uključujući i Standardne ugovorne klauzule odobrene od strane Poverenika), kao i ostvarivost Vaših prava i njihovu delotvornu pravnu zaštitu.

7. KOJA VAM PRAVA PRIPADAJU U VEZI SA OBRADOM VAŠIH LIČNIH PODATAKA?

7.1. Imajte u vidu da, u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom, od nas u svakom trenutku možete da zahtevate ostvarivanje sledećih prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka:

 • da vam omogućimo pristup vašim ličnim podacima, kao i da vam damo njihovu kopiju – možete da nas pitate za koje svrhe se koriste Vaši podaci i zatražite druge relevantne informacije o njihovoj obradi, da pristupite takvim podacima o ličnosti, kao i da tražite da Vam damo kopiju pojedinih ili svih ličnih podataka koje imamo o Vama;
 • da zahtevate ispravku i dopunu pogrešno unetih podataka – želimo da se uverimo da su Vaši podaci o ličnosti tačni i ažurirani. Stoga imate pravo da od nas tražite da ispravimo ili uklonimo podatke koje smatrate netačnim ili zastarelim;
 • da zatražite brisanje vaših ličnih podataka (pravo na zaborav) – imate pravo da zahtevate da obrišemo podatke o Vama koje posedujemo ukoliko više nisu ispunjeni zakonski uslovi za njihovu obradu;
 • da ograničite obradu Vaših podataka nama i/ili trećim licima – ukoliko ste osporili tačnost Vaših podataka, ili je njihova obrada nezakonita, a vi se protivite njihovom brisanju, i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom, imate pravo da zatražite ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti;
 • da podnesete prigovor na način na koji rukujemo vašim podacima – imate pravo na prigovor na obradu vaših ličnih podataka koju mi zasnivamo na našem legitimnom interesu, kao i pravo da u bilo kom trenutku uputite prigovor na obradu vaših ličnih podataka za potrebe direktnog marketinga, uključujući i povezano profilisanje;
 • da zahtevate prenošenje podataka drugom rukovaocu podataka (pravo na prenosivost podataka) – ukoliko se obrada zasniva na vašem pristanku i istovremeno se vrši automatizovanim sredstvima, imate pravo da od nas tražite da vama ili drugom rukovaocu po vašem izboru prenesemo vaše lične podatke u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku;
 • da opozovete pristanak na obradu podataka o ličnosti – kada obradu vršimo na osnovu vašeg pristanka, imate pravo da opozovete dati pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva;

Za ostvarivanje napred navedenih prava, molimo vas da nam se obratite na e-mail info@najmentor.com. Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji obrađujemo Vaše lične podatke, uvek imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (na e-mail prituzba@poverenik.rs), kao i da se obratite nadležnim sudovima radi zaštite svojih prava.

8. GAŠENJE KORISNIČKOG NALOGA

8.1. U svakom momentu možete da odlučite da ugasite Vaš korisnički nalog na Platformi tako što ćete izabrati odgovarajuću opciju u okviru podešavanja na Vašem nalogu, ili tako što ćete nas o tome obavestiti na e-mail info@najmentor.com, a mi ćemo postupiti po Vašem zahtevu u roku od 5 radnih dana od dana kada ste poslali zahtev za gašenje naloga. Nakon gašenja Vašeg naloga obrisaćemo sve Vaše lične podatke, osim onih koji su nam razumno potrebni zbog opravdanih razloga (npr. sigurnosni razlozi ili zastarelost za vođenje potencijalnih sporova) ili za koje imamo zakonsku obavezu da nastavimo da ih čuvamo.

9. BEZBEDNOST LIČNIH PODATAKA

9.1. Bezbednost i poverljivost Vaših ličnih podataka nam je izuzetno važna, i stoga u cilju njihove zaštite uvek primenjujemo odgovarajuće bezbednosne mehanizme, kao i sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa Zakonom. Ove mere uključuju, između ostalog, korišćenje enkripcijskih alata, prijavljivanje zaštićeno lozinkama, tehnologije zaštite od zlonamernih kodova, fizičku i elektronsku kontrolu pristupa (uspostavljanjem autorizacije za pristup ličnim podacima), kontrolu prenosa, organizacionu kontrolu (uspostavljanjem internih procedura za obradu podataka o ličnosti itd), ugovorne mehanizme zaštite poverljivosti i mehanizme za oporavak od poremećaja i kvarova. Takođe, bilo koji eksterni pružalac usluga je ugovorom obavezan da mora obezbediti isti nivo zaštite ličnih podataka kao i Rukovalac.

10. KOLAČIĆI

10.1. Da bismo održavali Platformu i obezbedili funkcionalnost kakvu očekujete, uključujući i razvoj budućih proizvoda i usluga koji će biti dostupni na Platformi, koristimo tehnologiju koja je opštepoznata pod nazivom „kolačići“. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koje sajtovi koje posećujete šalju na Vaš računar (ili drugi uređaj putem kojeg ih posećujete), i koji obezbeđuju preduslove za funkcionisanje tih sajtova i omogućavaju im (ili trećim licima, ako se i njihovi kolačići nalaze na tim sajtovima) da Vas prepoznaju i Vašu sledeću posetu učine jednostavnijom, efikasnijom i prilagođenijom, i time unaprede Vaše korisničko iskustvo. Kolačići nam pokazuju šta interesuje Vas i druge posetioce naše Platforme i, što nam pomaže da poboljšamo njihovu upotrebu za sve.

10.2. Neki od tih kolačića su neophodni, jer bez njih nije moguće pretraživati i koristiti Platformu, dok drugi mogu da se koriste i radi pamćenja vaših podešavanja, unapređenja performansi Platforme (analitika i statistika), ili u svrhu marketinga. Prilikom prve posete Sajtu, iskočiće vam obaveštenje o tome da koristimo kolačiće, i pristankom ili nastavkom korišćenja Sajta smatraće se da ste saglasni sa našom upotrebom kolačića. Više informacija o kolačićima i uputstvo kako da izvršite izbor u vezi sa korišćenjem kolačića možete pronaći u našoj Politici o kolačićima.

11. OSTALI SAJTOVI

11.1. Sajt može sadržati linkove ka sajtovima trećih lica ili reklame trećih lica. Ova Politika privatnosti se primenjuje samo na ovaj Sajt tako da, kada se putem linkova povežete sa drugim sajtovima, preporučujemo da pročitate politike privatnosti tih konkretnih sajtova. Rukovalac ne preporučuje niti podržava bilo koji od tih sajtova, i stoga ne preuzima odgovornost za obradu podataka o ličnosti od strane trećih lica do koje je došlo upućivanjem sa Sajta.

11.2. Mi ne delimo Vaše lične podatke sa trećim licima koja su vlasnici takvih sajtova, osim ukoliko imamo Vaš pristanak ili drugi pravni osnov koji nas na to ovlašćuje (kao što je npr. naš legitimni interes ili legitimni interes tog trećeg lica da se obezbedi mrežna sigurnost, spreče i procesuiraju zloupotrebe i slično).

12. KONTAKT

Ako imate pitanja o ovoj Politici privatnosti ili ako želite da zatražite ostvarenje bilo kog pojedinačna prava, možete se obratiti na e-mail info@najmentor.com.