Novi pravilnici o ocenjivanju učenika: Kako vladanje utiče na uspeh?

 m

Ministarstvo obrazovanja je obavestilo javnost o novim pravilnicima koji su vezani za ocenjivanje učenika u osnovnim i srednjim školama.

Ovi novi pravilnici deo su inicijativa koje imaju za cilj jačanje uloge obrazovnih institucija u vaspitanju učenika i odgovoru na nasilje. Oni su doneti kako bi se uskladili sa nedavnim izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je usvojen prošlog novembra. Novosti se odnose na ocenjivanje ponašanja učenika od drugog razreda osnovne škole, što će imati uticaj na njihov ukupni uspeh.

Ministarka prosvete, Slavica Đukić Dejanović, objasnila je da novi pravilnici preciziraju kriterijume za ocenjivanje ponašanja učenika, kao i da se to ocenjivanje vrši dva puta u toku školske godine, a imaće uticaja na opšti uspeh učenika. Rečeno je da je cilj ovih mera i preventivan, kako bi učenici bili svesni da se ocenjuje i njihovo ponašanje.

Ocenjivanje učenika

Prilikom ocenjivanja ponašanja, odeljensko veće će uzeti u obzir različite faktore poput angažovanja u vanškolskim aktivnostima, ponašanja prema drugim učenicima i osoblju škole, kao i izostanke i eventualne disciplinske mere.

Takođe, novi pravilnici definišu postupanje u slučaju duže opravdane odsutnosti učenika sa nastave, kao i specifičnosti ocenjivanja u umetničkim školama. Takođe, precizirane su i postojeće odredbe u vezi sa poništavanjem pisanih provera znanja u slučaju kada ima više od 50% negativnih ocena.

Ministarka je najavila dalje korake u vidu procedura postupanja u kriznim situacijama, kao i pripremu priručnika i obuka za zaposlene radi efikasnog reagovanja u takvim situacijama. Sva navedena podzakonska akta su rezultat saradnje sa relevantnim institucijama i predstavnicima škola, sindikata i udruženja, čime se osigurava široka podrška i implementacija novih pravila.

Da li će se nova pravila svideti učenicima ili ne, ostaje da vidimo u narednom periodu. ★